Cimicomorpha

*previous                                     next

Miridae

 travniške stenice

Isometopinae

Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835)

 

The family Miridae is the largest in the subordo Heteroptera. Mirids are mostly phytophagous, but many of them enrich their diet with animal food. Some are even obligatory predators of aphids, scale insects and other small arthropods, their eggs and larvae. Some are used in biological pest control, while some others could be pests.

Družina Miridae je največja v podredu Heteroptera. Travniške stenice so večinoma rastlinojede, toda mnoge obogatijo svojo prehrano z živalsko hrano. Nekatere so celo obvezni plenilci rastlinskih uši, kaparjev in drugih majhnih členonožcev, njihovih jajc in ličink. Nekatere vrste se uporabljajo v biološkem zatiranju škodljivcev, nekatere druge pa lahko nastopajo kot škodljivci.

Heteroptera of Slovenia

Cimicomorpha

Miridae

Isometopus intrusus (Herrich-Schaeffer, 1835)

 

Larva in the bark of an apple tree.

 

Lives in the bark of Malus sp. (Rosaceae), rarely on other decidous trees. Probably insectivorous or mycophagous.

Records from Slovenia:

Fieber, 1861; Gogala & Gogala, 1986, 1989; Gogala A., 2006